<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tỉnh xưa Gia Định

Một trong 6 tỉnh ở xứ Nam Kỳ xưa, nguyên là dinh Phiên Trấn đặt năm 1779 từ đời chúa Nguyễn Ánh. Thành Gia Định do Nguyễn Ánh xây năm 1790 dưới sự chỉ đạo kỹ thuật của đại úy công binh Pháp Ollivier de Puymanel ở làng Tân Khai, huyện xưa Bình Dương, phủ Tân Bình. Khi Lê Văn Duyệt làm Tổng trấn, đã cho xây thành cũ cao thêm 1 thước 5 tấc.

Năm 1833, Lê Văn Khôi chiếm thành chống lại triều đình. Năm 1836, sau khi bình định xong cuộc khởi nghĩa Lê Văn Khôi, Minh Mạng đổi làm tỉnh Gia Định. Tỉnh Gia Định có 3 phủ: Tân Bình kiêm lí huyện Bình Dương và thống hạt huyện Tân Long, huyện Bình Long; phủ Tân An kiêm lí huyện Cửu An và thống hạt huyện Phước Lộc, Tân Hòa, Tân Thịnh; phủ Tây Ninh kiêm lí huyện Tân Ninh và thống hạt huyện Quang Hóa. Thành Gia Định cũng bị phá bỏ mà xây lại thành mới nhỏ hơn.

Tỉnh Gia Định Bắc và Tây Bắc giáp nước Chân Lạp, Đông giáp sông Bé và sông Phước Long (Đồng Nai), Tây Nam giáp sông Hưng Hoà hay sông Vũng Cù (nay là sông Vàm Cỏ Đông), Nam giáp với biển Đông, có cửa Cần Giờ.

Năm 1895, Pháp đánh chiếm thành Sài Gòn rồi chiếm luôn 3 tỉnh Gia Định, Biên Hoà, Định Tường. Năm 1899, Pháp chia Gia Định thành 3 tỉnh nhỏ là Gia Định, Chợ LớnTân An. Tỉnh Gia Định có 18 tổng là An Thọ, An Thụy, An Điểm, An Bình, An Điền, An Thành, Lô Vinh Hạ, Long Tuy Hạ, Long Tuy Trung, Long Tuy Thượng, Thành Trung, Bình Thạnh Hạ, Bình Trị Thượng, Dương Hoà Thượng, Bình Trị Hạ, Dương Hoà Hạ, An Thiết và Cần Giờ.

Quê Trần Thiện Chính,Trương Phúc Dĩnh, Hoàng Mẫn Đạt, Trịnh Hoài Đức, Trương Minh Giảng, Võ Văn Lượng, Hồ Huấn Nghiệp, Lê Bá Phẩm, Tống Việt Phúc, Ngô Nhân Tĩnh,Võ Trường Toản, Tôn Thọ Tường, Trương Minh Thành, Trần Lợi Trinh, Tôn Thọ Vinh, Nguyễn Chánh. Sau năm 1975, Gia Định nhập vào thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn tạo thành thành phố Hồ Chí Minh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt