<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Dương Kiết Lợi

Danh tướng Dương Kiết Lợi nhà Ngô, không rõ năm sinh, năm mất.

Năm Giáp Thìn (944), Ngô Vương Quyền mất, Dương Tam Kha chiếm ngôi cháu, Dương Kiết Lợi bất bình, chống đối âm thầm, chờ thời cơ.

Năm Canh Tuất (950), có dân ở hai thôn Thái Bình, thuộc tỉnh Sơn Tây dấy loạn. Dương Tam Kha sai Ngô Xương Văn cùng Dương Kiết Lợi, Đỗ Cảnh Thạc đi đánh dẹp. Dương Kiết Lợi đã sẵn có ý riêng, lãnh mạng đi ngay. Dọc đường ông dò xem Xương Văn hành động ra sao, rồi sẽ tùy cơ bày tỏ lòng mình. Đi đến Từ Liêm, Ngô Xương Văn xúc động khóc tỏ tâm sự về nỗi bị truất phế, xin ông và Đỗ Cảnh Thạc liệu giúp. Ông và Cảnh Thạc đồng ý ủng hộ Ngô Xương Văn, cất quân trở về bắt Dương Tam Kha, khôi phục nghiệp cũ.

Cơ nghiệp nhà Ngô còn vững thêm được một thời gian chính nhờ công ông.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt