<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đình Châu Xuyên

Đình làng Châu Xuyên, không rõ xã, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, thờ hai vị thành hoàng là Tam Giang Trương Hống và Trương Hát. Tương truyền hai ông từng khuyên can Triệu Việt Vương không nên giảng hoà với Lý Phật Tử. Vua không nghe, hai ông bèn từ quan về ở ẩn tại núi Lạn Kha. Sau Lý Phật Tử chiếm được nước, dụ hai ông ra làm quan, hai ông khước từ không được, bèn cùng gia đình chèo thuyền ra giữa sông tự đánh chìm mà chết. Sau khi chết hai ông âm phù Nam Tấn Vương nên được phong là Khước Địch Đại Vương và Uy Địch Đại Vương.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt