<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Quận xưa Cửu Chân

Tên một quận về đời Hán, thuộc xứ Giao Chỉ. Theo Tiền Hán thư, gồm 7 huyện: Tư Phố, Cư Phong, Đỗ Lung, Dư Phát, Hàm Hoan, Vô Thiết, Vô Biên. Hậu Hán thư chép là 5 huyện, không có Dư Phát và Hàm Hoan. Nay tương đương với các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh. Hai Bà Trưng khởi nghĩa chiếm quận này.

Đời Tống Vũ Đế (cuối thế kỷ IV-đầu thế kỷ V) vẫn đặt làm quận Cửu Chân. Theo Tấn thư địa lý chí, có 3.000 hộ, 7 huyện; Tư Phố, Di Phong, Trạm Ngô, Kiến Sơ, Thường Lạc, Phù Lạc, Tùng Nguyên.

Đời Tề Cao Đế (cuối thế kỷ V) cũng đặt làm quận thuộc trấn Giao Châu. Theo Nam Tề châu quận chí, có 10 huyện: Di Phong, Tư Phố, Tùng Nguyên, Cao An, Kiến Sơ, Thường Lạc, Tân Ngô, Quân An, Cát Bàng, Vũ Ninh.

Thời Tùy (đầu thế kỷ VII) vẫn đặt làm quận. Theo Tùy địa lý chí, có 16.135 hộ, 7 huyện: Cửu Châu, Di Phong (quận lị cũ), Tư Phố, Long An (trước là Cao An), Quân An, An Thuận (trước là Thường Lạc), Nhật Nam.

Thời thuộc Đường (618-905), quận Cửu Chân xưa được đổi tên thành Ái Châu Cửu Chân quận, là một trong 10 quận trực thuộc Giao Châu. Ái Châu Cửu Chân gồm 6 huyện: Cửu Chân, An Thuận, Sùng Bình, Quân Ninh, Nhật Nam, Trường Lâm.

Năm 1397, Trần Thuận Tông đổi làm trấn Thanh Đô, gồm 3 châu và 7 huyện. 3 châu là: Thanh Hoá, Ái và Cửu Chân. Châu Cửu Chân gồm cá huyện: Cổ Chiến, Kết Thuế, Duyên Giác, Nông Cống.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt