<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đình Bích Động

Đình làng Bích Động, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, thờ thành hoàng là hai đại vương Trương Hống và Trương Hát. Hai ông có công giúp Triệu Quang Phục đánh giặc Lương xâm lược. Khi Triệu Quang Phục gả con gái Cảo Nương cho Nhã Lang (con trai Lý Phật Tử), hai ông hết sức can ngăn, nhưng không được, bèn từ quan về ở ẩn ở núi Phù Lan. 

Lý Phật Tử cướp được ngôi vua, cho mời hai ông ra làm quan, nhưng cả hai ông đều từ chối. Một hôm 2 ông cùng toàn gia xuống thuyền ra ngã ba sông rồi tự đánh đắm thuyền mà chết. Tương truyền hai ông từng âm phù Hậu Ngô Vương đánh giặc Lý Huy và giúp nhà Lý đánh tan quân Tống.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt