<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đỗ Thanh Nhân

Võ tướng Đỗ Thanh Nhân thời họ Nguyễn sáng nghiệp, ông vốn người Minh Hương, trước ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, nay là huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Sau dời vào trấn Phiên An trong Nam. Châu Văn Tiếp, Võ Tánh và ông rất nổi danh đương thời, nhân dân xưng tụng là “Gia Định tam hùng”.

Ông xuất thân trong thời loạn, thành lập một đội quân nghĩa dũng 3.000 người đóng ở Ba Giồng, gọi là binh Đông Sơn, tự xưng Phương Danh hầu, kéo cờ chống Tây Sơn.

Năm Bính Thân 1776, ông và Nguyễn Huỳnh Đức bảo vệ Định vương Nguyễn Phúc Thuần, sau Định vương bị Tây Sơn giết, ông cùng các thuộc hạ phù tá Nguyễn Ánh.

Năm Mậu Tuất 1778, ông và Lê Văn Quân giết Tư Khấu Oai ở sông Bến Nghé, rồi cùng Hồ Văn Lân đi dẹp loạn ở Chân Lạp. Ông giết Nặc Ông Vinh, tôn con của Nặc Ông Vinh là Nặc Ẩn lên ngôi Chân Lạp, để Hồ Văn Lân ở lại bảo hộ, còn ông thì kéo quân về Gia Định.

Năm Canh Tý 1780, Nguyễn Ánh xưng vương, chính ông đã trù liệu mọi việc, tổ chức hoàn hảo cuộc lễ đăng quang, được phong chức Ngoại hữu phụ chính Thượng tướng quân, tước Quận Công.

Tính ông cương trực, khí khái nên bị ganh ghét. Nhân vụ ông giết Tri huyện Đặng Hữu Tâm chưởng cơ Huỳnh Thiên Lộc gièm với Nguyễn Ánh rằng ông lộng quyền sau này sẽ khó trị. Do đó ông bị Nguyễn Ánh giết ngày 23-3 năm Tân Hợi 1781.

Thuộc hạ ông là Võ Nhàn và Đỗ Bảng chôn cất ông xong, rút quân Đông Sơn về đất cũ Ba Giồng, không phục Nguyễn Ánh nữa, bắt được Huỳnh Thiên Lộc giết đi trả thù cho chủ tướng.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt