<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đỗ Cảnh Thạc

Đỗ Cảnh Thạc là danh tướng nhà Ngô, có công giúp Ngô Xương Văn trở về đoạt lại chính quyền trong tay Dương Tam Kha vào năm Canh Tuất (950). Do công ấy, ông được trọng dụng.

Năm Ất Sửu (965), Nam Tấn vương Ngô Xương Văn mất, con là Ngô Xương Xí lên ngôi. Nhà Ngô suy, ông nhân thời cơ nổi lên tranh giành với đám quần hùng, gây nên loạn sứ quân vào thời ấy.

Ông chiếm cứ vùng Đỗ Động Giang, nay là làng Bảo Đà, huyện Thanh Oai danh ông oanh liệt một thời. Đến Mậu Thìn (968), ông bị tướng của Vạn Thắng vương Đinh Bộ Lĩnh là Trần Ứng Long dẹp tan. Ông chính là vị sứ quân cuối cùng trong cuộc bình định của nhà Đinh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt