<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đỗ Đăng Đệ

Đỗ Đăng Đệ là danh thần đời Thiệu Trị, quê huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 1841, đỗ Cử nhân, năm Nhâm Dần (1842) ông đỗ Phó bảng, nổi tiếng thơ văn, làm Bố chính tỉnh Định Tường, nay là Tiền Giang.

Sang đời Tự Đức (嗣德; 1829–1883), năm Kỷ Tỵ (1859), ông bị mất chức vì để mất tỉnh Định Tường. Sau nhờ có Tuần phủ Khánh Hòa là Nguyễn Hữu Cơ tư xin cho tòng phái, ông được khai phục Hồng lô tự khanh, Biện lí bộ Hộ. Không bao lâu thăng Kinh triệu doãn, rồi Thị lang bộ Binh, sung chức Tiểu phủ sứ. Sau lại đổi về Thị lang bộ Hộ, chuyển làm Tham tri.

Năm 1876, được thăng Thượng thư bộ Lễ, sung tổng tài Quốc sử quán kiêm Quản Quốc tử giám.

Năm 1881, ông thăng Thượng thư, rồi mùa thu năm ấy cáo bịnh xin về hưu.

Năm Mậu Tý (1888), ông mất, thọ 74 tuổi. Còn để lại tác phẩm Tông đường di thảo. Ông là một vị quan thanh liêm có tinh thần dân tộc, nhiệt tình yêu nước và cũng là một nhà giáo dục có tài.


©2020 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt