<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Núi Đại An

Núi Đại An xưa ở xã Đại An, huyện Vĩnh Xương, phủ Diên Khánh. Nay thuộc xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà. Trên núi có am thờ Thiên Ya Na của Chiêm Thành, tức Am Chúa. Do đó núi còn có tên là núi Chúa. Ngoài ra, núi còn có các tên gọi khác như: núi Dưa, Qua Sơn, Qua Lãnh.

Hiện trên núi còn có am thờ Bà Thiên Y Ana và hai nấm mộ vợ chồng người tiều phu dưới hai gốc cây mã tiền to lớn. Về Núi này, có một bài thơ được truyền tụng lại như sau:

Qua đây nhân buổi thừa nhàn

Dạo chơi mới biết Đại An danh truyền

Ruộng dưa tú khí un nên

Hương trầm ngàn thuở vẫn bền tinh quang

Dân Nam kính ngưỡng khói nhang,

Triều đình phong tước vua ban nữ thần

Bồng lai tiên đã lánh trần

Gia hương còn một tháp gần Cù Giang.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt